Kriminológiai Közlemények 71. - Kontroll és jogkövetés

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA Magyar Kriminológiai Társaság 2012-ben Kontroll és jogkövetés címmel rendezte meg éves nagykonferenciáját, ez a kötet a konferencián elhangzott tudományos előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

A konferencia plenáris ülésén az előadók az új Büntető Törvénykönyv – akkor még – tervezetét, az új kódex megoldásait elemezték. A szekcióülések tükrözték a Társaság és szekciók tevékenységének sokszínűségét, azt, hogy a Társaság élő tudományos közösség, amely reagál a legaktuálisabb kriminálpolitikai kérdésekre és emellett új megoldásokat, trendeket ismertet meg a szélesebb szakmai közönséggel. A konferencia összekapcsolódott a Büntetés- végrehajtási Szekció megalakulásával, aminek működése a jövőben régóta hiányzó, fontos területtel egészíti ki a Társaság tevékenységét.

A plenáris ülés előadásai egyrészt a konferencia címéhez igazodóan a jogkövetés, joghasználat hátterét, mozgatórugóit elemezték, illetve a Társaság és a Magyar Büntetőjogi Társaság közös tudományos ülésén a büntető anyagi jogi kódex megalkotásának okait, időszerűségét, célkitűzéseinek ésszerűségét, a törvénykönyv általános értékelését és egyes megoldásainak részletes elemzését végezték el. Az előadók kitértek arra, hogy az új szabálysértési törvény és a büntetőjogi kodifikáció, bár időben szinte egybeesett, mégis fájóan párhuzamos, összehangolatlan maradt: a két jogterület összhangja nem erősödött a jogalkotási reform során. Emellett az előadók foglalkoztak olyan, jelentős szakmai érdeklődést kiváltó megoldásokkal is, mint a tényleges életfogytiglani szabadáságvesztés vagy a jogos védelem szabályozása. Ez utóbbi kérdést a német gyakorlat szemszögéből elemezte az ülés egyik hozzászólója, értékes új szempontokkal gazdagítva a vitát.

A szekcióülések alkalmat adtak arra, hogy az alapvető jogok biztosa, Prof. Dr. Szabó Máté és munkatársai részletesen bemutassák az ombudsman hajléktalanügyi programját. A közterületi lét méltósága nevű, éveken áthúzódó projekt a magyar jogvédelemi rendszer egyik legnagyobb hiányosságát igyekszik pótolni. A hajléktalan emberek a leggyengébb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, leginkább sérülékeny csoportjai közé tartoznak a társadalomnak, az ombudsmani fellépés az érdekükben mindig is nagyon fontos volt, az utóbbi évek fejleményei, a hajléktalan lét egyes aspektusainak kriminalizálása azonban sajátos aktualitást, élességet ad ezeknek a kérdéseknek. A korreferátumok mind a projekt fejlődési ívét, mind a jelen problémáit érintették, kiegyensúlyozott, átfogó képet adva a kérdésről.
A védői jogok csorbításáról szóló szekció előadói a büntető eljárásjogi jogalkotás legújabb fejleményeinek elemzésére vállalkoztak, a védelemhez való jog érvényeülésére koncentrálva. A büntető eljárásjog tudományának régóta fontos kérdése, a jogállami eljárás egyik sarok- köve a védő megfelelő részvétele az eljárásban – az ezzel kapcsolatos változások, azok iránya és jellege gyakran említett kérdés, éppen ezért fontos, hogy ezeket a fejleményeket részletesen, tudományos igénnyel is vizsgáljuk.

A kortárs és az iskolai konfliktusok megoldása c. szekció egy “jó gyakorlat”, működő projekt bemutatására vállalkozott, a Helyreállító Igazságszolgáltatás Szekciója törekvéseinek megfelelően az alternatív konfliktuskezelési módok egy sajátos területét mutatták be az előadók.

Magyarország és az Európai Emberi Jogi Bíróság kapcsolata, a magyar jogalkotás eseményei és az európai alkotmányosság viszonya is olyan kérdés, ami ma aktuálisabb, mint valaha. Sok szempontból izgalmas megfigyelni, hogy az emberi jogok, jogállami értékek érvényesülésének biztosítása terén hogyan alakult a tagállamok és a nemzetközi bíróságok viszonya. Ez a rendszer szervesen fejlődött az elmúlt évtizedekben, és ma, ahogyan azt az egyik előadó a Fratanoló ügy kapcsán részletesen elemezte, a részes államok és a nemzetközi bíróság közötti viszony definiálásának kritikus vagy legalábbis jelentős állomásához érkeztünk. Azzal együtt, hogy a tapasztalatok szerint a közös európai értékek megfogalmazásában, az intézményrendszer fejlődésében, a hatáskörök lassú átvándorlásában nem voltak jellemzőek a nagy törések, a mostani helyzet számos fontos, nagy horderejű kérdést vet fel e téren. A szekcióülésen kiváló előadásokat hallhattunk, az előadók nem csak e viszony felszíni megjelenését (ügyeket, ügytípusokat, trendeket), hanem a kérdés hátterét, tágabb összefüggéseit is mélységükben elemezték.
A gyermekbarát igazságszolgáltatással fogalkozó szekció előadói egy sajátos, nagyon fontos részterületet elemeztek, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen sokat árul el a jogállam, a jogszolgáltatás és a büntetőeljárás minőségéről az, ahogyan a gyermekekkel bánik. A témafelvetés jogosságát, a kérdés aktualitását a büntetőjogi kodifikáció fejleményei is igazolták.

A Büntetés-végrehajtási Szekció megalakulása utáni első ülése a kriminológiai vizsgálódások fontos részterületével egészítette ki a konferencia programját. A pönológia kérdéseinek mélyreható elemzése a Társaság egyik fontos célkitűzése, nagyon örömteli, hogy a Szekció megalakulásával ennek megfelelő, életteli tudományos közeget biztosíthatunk. A szekcióülés előadásai érintették a büntetés-végrehajtás változatos területeit, a büntetőpolitika legitimációjának átfogó elemzésétől az olyan konkrétabb kérdésekig, mint a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés végrehajtásának tapasztalatai és problémái, vagy a fogvatartotti lét valóságának elemzése, akár a börtönrajzok, akár a zárt intézményekben elkövetett önkárosítások pszichológiai elemzésével.
A konferencia doktorandusz szekciója lehetőséget adott arra, hogy fiatal, tehetséges tudósok mutassák be legújabb tudományos eredményeiket.

A konferencia összekapcsolódott a Társaság éves közgyűlésével, amelynek anyagait szintén e kötet tartalmazza.
A Kontroll és jogkövetés c. konferencia tartalmas programmal, jelentős szakmai érdek- lődés mellett valósult meg. Ebben, és a Társaság közhasznú feladatainak ellátásában segítségünkre volt az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Emellett e kötettel is megköszönjük minden támogatónknak, hogy a konferencia megtartását és a Társaság működését segítették.

TARTALOMA KONTROLL ÉS JOGKÖVETÉS C. KONFERENCIA ELŐADÁSAI
A konferencia programja
Fleck Zoltán:
https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnN1FrVTdPb1pBVjg A normakövetés, a joghoz való viszony és a jogállami elvárások feszültsége
Tóth Mihály: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnWjhTdDc2SzRYS1k Új rendszer, vagy új hangsúlyok?
Bócz Endre: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnNmMxa19VU3Rxczg Észrevételek a Büntető Törvénykönyv tervezetéhez
Hack Péter: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnRnVsbWN1Z3Bnd0k Az új Btk. büntetőpolitikai célkitűzései és azok ésszerűsége
Várszegi Márk: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnOWU4WS03cGJlV0k Néhány gondolat a jogos védelemhez kialakított bírói gyakorlatról a németországi ítélkezés tükrében
Szabó Máté – Borza Beáta – Lápossy Attila – Seres Péter: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnY3Z2ZnpIVm5lc0U A közterületi lét méltósága. Emberi méltóság – korlátok nélkül. A hajléktalanok védelme az ombudsman gyakorlatában 2008–2012
Bárándy Gergely: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnelZMdGxlczdxOUk Kriminálpolitikai paradigmaváltás? A védői jogok csorbításának és az ügyészi jogok növelésének okairól
Benedek Gabriella – Győrfi Éva – Kajos László: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnX2hodFBlZmtxdkU Pozitív iskolai közhangulat. A gyerek köré szervezett világ. Kísérlet komplex közoktatési és szociális támogató szolgáltatások kialakítására
Bárd Petra: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnM09KdmFBMmFQdms Strasbourg kontra Magyarország avagy az Európai Emberi Jogi Egyezmény esete a magyar jogrenddel a Fratanoló ügy kapcsán
Kardos Gábor: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnNHMtM2kwQ3Jvdkk Az Emberi Jogok Európai Bírósága és Magyarország: jogi kultúra és hatékonyság
Kádár András Kristóf: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnVXFrZFpkNHhmcU0 Magyarország az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt
Gyurkó Szilvia: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnWGJNSHNFLVU1XzQ Gyermekközpontú igazságszolgáltatás
Lux Ágnes: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnNGJrcWNfUjhtMFk Gyermekbarát igazságszolgáltatás az ombudsman szemszögéből
Kiszely Pál: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEndVg2eWJyaThqNDA Az idő rabságában. A hosszú időre ítéltek büntetés-végrehajtásának helyzete a Szegedi Fegyház és Börtönben
Somogyvári Mihály: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEncklMVnBsM1NrS0U A büntetőpolitika legitimációs kérdései
Fliegauf Gergely: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnbGxQTDRpMWZnaHc Fogvatartotti alkotások kvalitatív tartalomelemzése. Egy kutatási koncepció felvázolása
Lehoczki Ágnes: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnVzIxY0g5UEpKRWc A prizonális helyzetben elkövetett önkárosítás pszichés hátteréről
Székely György: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnTjF6UXQ1X1Vnc1k A vádelv és a vádrendszer néhány elvi és gyakorlati kérdése. A vádelv kialakulásának lehetséges modelljei
Farkas Krisztina: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnb1FINVBaRHVlTkU A büntetőeljárás egyszerűsítésének lehetőségei az olasz büntetőjogban
Gedeon Valéria: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnV2ZiSUZ2WjBXYUk Tömegpánik, késelés, agyontaposás. A West-Balkán tragédia médiareprezentációja
Kerekes Viktória: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnUXU1Tmduc0NsUEU Szürkeskálás szivárvány. Azonos nem – azonos jogok?

DOKUMENTUMOK A MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG 2011–2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság Közgyűléséről
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának Beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységről
A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenőrző Bizottságának beszámolója A Magyar Kriminológiai Társaság Közhasznúsági Jelentése a 2011. évről A közhasznúsági jelentés mellékletei
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.