Kriminológiai Közlemények 33.

Szerző: Válogatott szerzők

KöszöntőKözépiskolai tanulmányait Eperjesen, az evangélikus gimnáziumban, jogi tanulmányait pedig a pozsonyi Komensky Egyetemen folytatta és 1943-ban szerzett jogi doktori oklevelet.
Ügyvédjelöltként működött a háború végéig, majd a kényszerítő körülmények hatására Magyarországra költözött. 1948-ban honosította diplomáját, és 1951-ig különféle beosztásokban a rendőrségen teljesített szolgálatot. A legtöbb időt a rendőriskolákon töltötte oktatói beosztásban, s ekkor kezdte meg a szakirodalmi tevékenységét. A Rajk-per gyűrűdző hullámai elsodorták elöljáróit is, így az egyetemi oktatói állás nemcsak az új lehetőségek kapuit nyitotta meg, hanem egy aggodalommal halmozódó életszakaszt is lezárt.
Király Tibor 1951-től a Kar oktatója, s a kormány 1962-ben nevezte ki. egyetemi tanárnak. 1960-tól dékánhelyettes, 196l és 1967, majd 1976 és 1979 között a Kar dékánja. Közben 1967-től 1971-ig rektorhelyettesi feladatokat látott el, 1971 és 1974 között a Művelődési Minisztérium Felsőoktatáspolitikai Főosztályának volt a vezetője. De soha nem nyújtózott a vezetői posztokért. Csak feladatokat vállalt, munkát, rendteremtő szervezést. Dékáni tekintélyét is felhasználta, hogy egyengesse az utat a kriminológia oktatásának bevezetéséhez. Főosztályvezetőként olyan elemzés készítését irányította, amely kiindulási alapja lehetne a ma felsőoktatási reformjának. Hivatalnokként is megmaradt alkotó tudósnak, az egyetemért és a magyar felsőoktatás ügyéért dolgozó tanárnak.
1959-ben kandidátusi, majd 1971-ben a tudományok doktora fokozatot szerezte meg, 1979-től levelező, 1987-től rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Több évig volt elnöke a Tudományos Minősítő Bizottság jogi szakbizottságának, majd a Tudományos Minősítő Bizottság titkári feladatait látta el. 1988 óta a Magyar Tudományos Akadémia megbízott főtitkárhelyettese.
Király professzor tagja a Nemzetközi. Büntetőjogi Társaság igazgatótanácsának, s egyben elnöke a Társaság Magyar Nemzeti Csoportjának. Alapító tagja és első elnöke volt a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Tagja a Bethlen Gábor alapítvány kuratóriumának.
A kari és egyetemi, a hivatali és tudományszervezői tisztségek azonban soha nem szakították el Király Tibort a katedrától, a szemináriumi szobáktól, a hallgatóktól és oktató társaitól. Közel negyven éves tanári működése során jogászgenerációk sorát oktatta, tanítványai közül már többen szereztek tudományos fokozatot, sokan töltenek be magas egyetemi vagy állami tisztséget, s nem titkolják, hanem vállalják, hogy az ő iskolájából kerültek ki.
Hogyan lett Király Tibor iskolateremtő professzor, mit tanulhattunk vagy mit tanulunk tőle ma is?
Király Tibor sokoldalú társadalomtudós. Tudományos munkássága a szabálysértési jogtól a kriminológiáig felöleli a bűnügyi tudományok szinte valamennyi részterületét. A magyar büntető eljárási jog tudománya az ő tevékenysége révén kapcsolódott be a nemzetközi vérkeringésbe. A tanítvány számára fontosak ezek a tudományos eredmények, de a jövő szemszögéből nézve mégis előbbre valók az elsajátítható módszerek, amelyek az eredményekhez elvezettek. És ezek talán még jobban jelzik Király professzor társadalomtudósi szerepét, mint a szerteágazó tudományos eredményei. Ezekről a tudományos tevékenységét méltató kollegák majd úgyis részletesen szólnak.
A példát a módszerek sokoldalúsága és következetes alkalmazása jelentette. Király Tibor történeti szemléletre nevelt. Bár ő maga a történészi munkásságát nem részletező és nem felfedező jellegűnek minősítette, mégis ő irányította a figyelmünket Montesquieu, Voltaire, Beccaria és Filangieri munkásságára. Deák, Kossuth, Széchenyi és Szalay László írásainak elemzésével a magyar múlt és a hagyományok tiszteletére tanított. Kezdő oktatóként tanácsot kérve a szakirodalom olvasásához, Fayer László anyaggyűjteményét adta a kezembe: Meglátod - mondta - sok újat azóta sem találtak ki, csak a megvalósítás késik.
Az összehasonlító jog művelésében soha nem mulasztotta el a környező országok törvényalkotásainak elemzését. A jogfejlődés közös vonásaira hívta fel a figyelmünket, arra, hogy nemzetközi kapcsolatainkat a környező országok felé is építsük. Ez a szemléleti mód volt az alapja, hogy a politikai feszültségek idején az osztrák, a cseh, a szlovák vagy a lengyel tudósok állandó kapcsolatban álltak tanszékünkkel.
Király professzor nem alkalmazott divatos és látványos szociológiai módszereket, közvetlenül nem is irányított kérdőíves felméréseket. De munkáiban következetesen alkalmazta a szociológiai szemléletet és tőlünk is ezt várta. A bűnözést, mint társadalmi tömegjelenséget vizsgálta, s arra a következtetésre jutott, hogy az valószínűleg a meg nem valósított egyenlőségért, az egyenlőtlen esélyekért fizetett ár. A bűnözés társadalmi rugóit kutatta; a megelőzés, a bűnözés elleni küzdelem eszközeit nem szűkítette le a jogra. A politika, a jogpolitika és a büntető törvényhozás, valamint a jogalkalmazás társadalmi összefüggéseit és kölcsönhatásait elemezte, s soha nem mulasztotta el figyelmeztetésünket: A jogot a valósággal együtt kell fölfedeznünk.
A szociológiai, a kriminológiai szemlélet nem szorította háttérbe a dogmatika megbecsülését. Bármilyen jogalkalmazási kérdésben kértük a tanácsát - jó bíró módjára - nyomban a törvényért nyúlt: "Nézzük mi van a törvényben! Találnunk kell megoldást!" S nem azért kellett a törvény, mert vakon hitt benne, hanem azért, mert ismerte és tanította a törvény olvasását, a szabályok egybevetését, a helyes értelmezés levezetését.
De tanított minket a statisztikai adatok felhasználásának helyes módszerére, a mögöttes adatok elemző kutatására, a logikai szabályok megismerésének szükségességére, az indukció és a dedukció büntető perbeli alkalmazására is. S tanított példájával, néha a kéziratokra apró betűkkel írt jelzésekkel, a magyar jogi nyelv használatára. A könyvész Nagy Lajos így írt erről: "Jogi nyelvünket elég sok - bár nem mindig alapozott - kritika éri bonyolultsága, közérthetőségének hiánya, sokszor magyartalansága miatt. A köznapi kritika a jogi nyelvet veszi célba, amely pedig a maga tömörségében, kifejezőképességében, világosságában sok más nemzet jogi nyelvével bátran felveszi a versenyt. Pedig a kritikának elsősorban azzal kellene foglalkoznia, akik ezt a nyelvet nem ismerik: nem tudják, nem akarják jól használni; felelőtlenül, pongyolán, vagy a tudományosság cégére alatt éppen túl bonyolultan, érthetetlenül, idegen szavakat feleslegesen belekeverve használják... Király Tibor rövid tőmondatai világosan adják vissza okfejtését s élő bizonyítékai annak, hogy lehet - és kell - magyarul és ugyanakkor pontosan, szabatosan jogászul írni."
Példát mutatott tudományos bátorságáról és a tudományos előrelátás kimondásának erejéről: "A védelem és a védő a büntető ügyekben" című és 1962-ben megjelent monográfiája megkezdte a törvénysértések idején a védelem elé épített fal lebontását. Az ártatlanság vélelmére alapozott munkája átformálta a szélesebb szakmai közvéleményt, a joggyakorlatot és sajnos csak nagyon megkésve, csak lépésről lépésre a törvényhozást is. A védő szélesebb körű részvétele a nyomozási szakaszban, a terhelt és a védő ellenőrzés nélküli érintkezése a napjainkban zajló politikai átalakulás vívmányai közé sorolható. De Király Tibor már közel harminc éve szorgalmazta ezeket a változásokat. S példáját erősítette, hogy a hatvanas évek végén magam is hallottam védőt érvelni tárgyalóteremben Király Tibor könyvére hivatkozással. 1989-ben az eljárási törvény módosítása ezekben a kérdésekben az ő 1962-es sürgetésének tett eleget.
1972-ben jelent meg a "Büntetőítélet a jog határán" című és azóta már angol és spanyol nyelven is kiadott munkája. A büntetőítélet központi kérdése, az igazság és a hozzá vezető út: a büntető eljárási megismerés, és a bizonyosság állt a mű középpontjában. Mondanivalójának mai időszerűségét jól bizonyítja, hogy iránytűt ad az "anyagi" és "jogi" igazság újból felelevenedő vitájának megoldásához. "A törvényesség majdhogynem igazság kritériumot jelent" - írta Király Tibor -s "ha a büntető eljárásban megtartják az általánosan nemzetközileg is elfogadott elveket; ha a bizonyítás nem aljasodik kényszervallatássá, a védő meri ellátni tisztét, és a bíró megőrzi méltóságát, bizalmat kelt az igazságszolgáltatás iránt és reményt gyújt az ítéletre várókban."
A 80-as évek kötetnyi publikációja - ez ma már egyértelmű - az új büntetőjogi és eljárásjogi kodifikáció szellemi előkészítője volt: "Az emberi-állampolgári jogok garanciái a büntető eljárásban", "A büntető hatalom korlátai", "A garanciák érvényesítésének akadályai a magyar büntető eljárásban" vagy "A büntető eljárási jog alkotmányos szabályozása" című tanulmányai nemcsak feltárták a hatályos jog és a gyakorlat hibáit, hanem tudatosan kijelölték a jövő törvényhozásának útirányát.
Király Tibor iskolájában azt tanultuk, hogy nem elég a támogató és az ellenérvek felsorakoztatása, hanem színt kell vallanunk, még akkor is, ha a pillanatnyi divattal szembekerülhetünk.
Ám nemcsak a tudományos munkára, módszerekre tanított ez az iskola. Tanultunk magyarságot, humanizmust, segítségnyújtást, rendet és pontosságot egyaránt. Király Tibor átélte a magyar kisebbség sorsának minden sanyarúságát. S talán éppen ezért úgy mutatott példát a jó magyarságra, hogy harcolt más nemzetek lenézése ellen, hogy küzdött a nemzetiségi nyelvek itthoni oktatásáért, azért, hogy a magyarországi nemzetiségek tagjai ne magyar nyelvtanból és irodalomból tegyenek felvételi vizsgát az egyetemeken. Felhasználta személyiségének súlyát, hogy támogatást szerezzen a magyar jogtörténet kutatásához. "Máshol ezt nem teszik meg helyettünk", - érvelt -"ha nem ismerjük meg a múltunkat, nem őrizzük meg a legjobb hagyományainkat, mit várhatunk a jövőtől?"
Az iskola humanista szellemű volt. Elsősorban azért, mert tanárunk szakirodalmi tevékenységének minden, nagy gonddal kidolgozott darabját egy közös összekötő szálra lehetett felfűzni: az állampolgári szabadságjogok védelmének gondolatára. Úgy gondolom, Király Tibornak nincsenek ellenségei, ellenfelei sem sokan lehetnek. Elsősorban azért, mert mindig megtalálta mások hibái mögött az enyhítő körülményeket. Mindig módot adott másaknak a tisztességes visszavonulásra. Politikai beszélgetések során többször is említette: "Minden vallásnak és pártnak nélkülözhetetlen alaptétele a megbocsátás". Lehet, maga is tudta, hogy ez nem mindig igaz, de biztosan szerette volna, ha igaz lenne. Mindez nem taktika volt, nem opportunizmus. Király Tibor szereti az embereket, s kereste a másoknak is kedvező megoldásokat, még akkor is, ha engedni kellett valamiben.
Gyakran szorultunk a segítségére, a tanácsaira. Kezdő kollégák tanulmányait javítgatta, vaskos disszertációkra tett megjegyzéseket. Segítette a miskolci jogi kar szervezését, tanácsokat adott hivatali s magánügyekben egyaránt. De soha nem volt tolakodó és soha nem várta meg a segítségkérést. Mert mindig nyitott volt felénk, észrevette az apróbb jelzéseket és próbálta megismerni szándékainkat. Így tudott a háttérben maradva, észrevétlenül irányítani. Egyszer elárulta magát: "Tudtam, hogy eljössz, és ebben a véleményemet fogod kérni. Gondolkodtam, hogy milyen tanácsot vársz: Biztatót!"
A rend és a pontosság sokak számára maradi erények. Talán mi is gyakran ennek éreztük. Az egyetemi tanórákhoz kell igazítani az életünket, a vizsgákat pontosan kell kezdeni, a lábjegyzeteket újból át kell nézni, itt elmaradt a lágyítójel, ezt a levelet tegyük el az irattárba - hallottuk sokszor. S a példamutatásból, az apróbb figyelmeztetésekből formálódott az iskola rendje és magunk is. Nem tudom megmérni, hogy közülünk ki-ki mennyire változott Király Tibor hatására. De magamat gyakran rajtakaptam, hogy arra gondolok: Ezt ő hogyan tenné? Mi lenne erről az ő véleménye? A tanítványok észrevétlenül, láthatatlan iránytűt kaptak tőle. így formálódtak az oktató-társak és a hallgatók is. Munkássága hatására pedig formálódott az eljárásjog tudománya a jogalkotás és a jogalkalmazás egyaránt.
"Az államigazgatási eljárásban az ügyintéző személyének nemhogy nem kell, de nem is szabad előtérbe kerülnie, a tudományban, az egyetemen az iskolateremtő tudósegyéniség kiemelkedése egyenesen döntő jelentőségű" - írta Egyetemünk névadója, Eötvös Loránd. És ő hangoztatta, hogy "Az egyetem tudományos tanításának színvonalát egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg:" Ilyen iskolateremtő tudósegyéniség képének a megrajzolására vállalkoztam. Lehet, hogy gyenge eszközökkel. De nem is kellett a teljességre törekednem, hiszen nap mint nap kiegészíthetjük, finomíthatjuk ezt a képet. A magunk érzései elé tartottam tükröt, arról akartam elsősorban számot adni, hogy mit tanultunk Király Tibortól és mit kell megköszönnünk neki. Sokat.

TartalomKIRÁLY TIBOR PROFESSZOR 70 ÉVES
Kratochwill Ferenc köszöntője
http://kriminologia.hu/files/3301bard.pdf Bárd Károly: A bűnbeesett büntetőjog. Gondolattöredékek Király Tibor hetvenedik születésnapján
http://kriminologia.hu/files/3302gyorgyi.pdf Györgyi Kálmán: Dogmatikai forgácsok Király Tibor hetvenedik születésnapjára
http://kriminologia.hu/files/3303gonczol.pdf Gönczöl Katalin: A jogot a valósággal együtt kell felfedeznünk
http://kriminologia.hu/files/3304kiraly01.pdf Király Tibor: A bíróság igazságmonopóliuma
http://kriminologia.hu/files/3305kiraly02.pdf Király Tibor: A büntetőhatalom korlátai

http://kriminologia.hu/files/3306kiraly03.pdf Király Tibor professzor publikációs jegyzéke
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.